VÁŽENÍ RODIČE , MÁME PRO VÁS INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

08.04.2021 18:06

 

 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD

12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 vydalo školám a školským zařízením pokyny k obnovení provozu.

 

Tyto pokyny jsou pro školy závazné.

 

1) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřské škole:

- dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí  

 - pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

 

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v §  115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

       Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

2) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

 o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně

- k testování lze použít neinvazivní Ag testy nebo neinvazivní PCR testy

 

3) Děti nemusí mít při pobytu v mateřské škole roušky ani respirátory.

 

Z uvedeného vyplývá, že se v pondělí 12. 4. 2021 otevřou opět dveře naší mateřské školy Libkovská a alespoň s některými dětmi a potažmo i s jejich rodiči se budeme moci osobně přivítat.

 

Budeme ale muset dodržet výše popsaná opatření.

1) Provoz mateřské školy

Vstup třetí osoby je do vnitřních prostor MŠ dovolen jen v nezbytných případech. Předávání dětí bude tedy probíhat stejně jako před uzavřením školy - po zazvonění si p. učitelka přijde ke dveřím dítě vyzvednout (ráno) nebo jej předá (odpoledne) zákonnému zástupci.

 

2) Testování dětí

Vážení rodiče, ředitel školy nemá oprávnění vybírat či měnit způsob testování. Testovací sady pro školy byly distribuovány MŠMT a schváleny MZ ČR.  Manuál MŠMT k testování.

 

- Testování dětí bude probíhat 2x týdně neinvazivními Ag testy, které poskytne škola, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud přijde dítě v jiný den v týdnu poprvé do MŠ, provede testování v den příchodu.

 

Průběh testování:

- testování svého dítěte provede rodič (pověřený zákonný zástupce), výsledek zapíše do formuláře (poskytne škola), předá p. učitelce, která potvrdí svým podpisem správnost zapsaného výsledku

- k testování bude vyčleněna šatna třídy, kde bude k dispozici stolek (formuláře, dezinfekce, psací potřeby)

- po příchodu rodič zazvoní na svou třídu, p. učitelka mu předá testovací sadu

- v prostorách šatny otestuje své dítě

- po uplynutí potřebné doby k vyhodnocení testu rodič zapíše výsledek do formuláře a předloží p. učitelce ke kontrole. Záznamy o testování dětí je škola povinna archivovat do konce tohoto školního roku.

Přijímání dětí bude opět v čase 7, 30 - 8, 30 hod. Proto žádáme rodiče, aby své děti přiváděli s časovou rezervou a počítali se zdržením při provádění testu.

Při čekání na výsledek můžete využít venkovní prostory školy, zahradu od 19. 4.

V týdnu od 12. - 16. 4. bude probíhat na zahradě stavba - revitalizace chodníčků a vstup bude omezen.

 

a) test dítěte je negativní

- dítě se převlékne a může jít do třídy

b) test dítěte je pozitivní

- zákonný zástupce odvádí dítě domů

- kontaktuje dětského lékaře, který dítěti vystaví žádanku na PCR testy

 

Výsledek PCR testu je negativní - dítě může opět do MŠ

Výsledek PCR testu je pozitivní - rodič skutečnost neprodleně nahlásí MŠ, dítě podle pokynů lékaře či KHS zůstává v karanténě

Pozor: Pokud se ukáže pozitivita u některého dítěte při druhém testování v týdnu, tedy ve čtvrtek, jde domů celá třída a čeká na konfirmační RT-PCR test pro pozitivně testované dítě. Pokud je ono dítě negativní, může třída zpátky do MŠ, pokud je ono dítě pozitivní, je celé třídě nařízena karanténa KHS.

 

 

Informační leták, kde je srozumitelně situace popsána bude vyvěšen v šatně každé třídy. Zároveň vám posíláme manuál v příloze.

 

K docházce do mateřské školy budou přijímány pouze děti zdravé.

 

Závaznou docházku dětí od 12. 4. 2021 je nutné nahlásit

do 9. 4. 2021 do 10h

 

 p. učitelce ze své kmenové třídy (e-mailem, telefonicky, apod.). Podle počtu přihlášených dětí bude otevřen adekvátní počet tříd. Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno 12. 4.  na vstupních dveřích každé šatny, v dalších dnech v šatně. V pátek 9. 4. 2021  po zpracování vašich oznámení obdrží rodiče přihlášených dětí  informaci, do které třídy bude jejich dítě zařazeno.

Závazný je maximální počet dětí ve třídě (15 dětí).

 

 

Děkujeme, že dodržujete veškerá stanovená opatření, která mohou být dle aktuální situace pozměněna.

 

Věříme, že společně zvládneme poněkud náročná nařízení a v průběhu a zkušeností vše "vyladíme" k alespoň trochu možné spokojenosti všech.

 

 

 

 

V Praze dne 7. 4. 2021

 

Mgr. Edita Macibobová

ředitelka školy MŠ Libkovská

 

.

 

 

—————

Zpět