Zápis do MŠ 2024/2025

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Informace k zápisu:

Vážení rodiče, pokud žádáte o zápis dítěte do mateřské školy, jsou tyto informace určené právě pro Vás.

Od 2. 4. do 5. 4. 2024 proběhne elektronický zápis dětí do Mateřské školy dánského typu Libkovská 1069, Praha 10.

Prosíme rodiče, aby na webových stránkách www.mslibkovska.cz  vyplnili elektronickou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 Pro ty rodiče, kteří nemají možnost vyplnit žádost online, budou žádosti v papírové podobě připravené u p. hospodářky školy od 2. 4. 2024 (taktéž formuláře Evidenčních listů), kde si je můžete osobně vyzvednout každý den v době od 8,00 – 14,00hod. Na webových stránkách je ke stažení evidenční list, ten vytiskněte oboustranně na jeden list papíru, vyplňte a nechte potvrdit od lékaře (ne samostatné potvrzení od lékaře na zvláštním papíře!).

Vyplněný evidenční list odevzdáte osobně v den zápisu 2. 5. 2024   v budově Mateřské školy dánského typu, Libkovská 1069, Praha 10, kdy vám bude přiděleno registrační číslo. Rodiče předloží OP, případně doklad k ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti a rodný list dítěte. Rodiče budou podrobněji informováni po obdržení přihlášky dítěte. (v elektronické nebo papírové podobě)

Odkaz, kde bude možno vyplnit elektronickou přihlášku, bude doplněn, jakmile bude dostupný:

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve venkovní vitríně MŠ Libkovská dne 31. 5. 2024. 

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.

 

Postup při zápisu:

1) 2. 4. - 5. 4. 2024 vyplnit elektronickou žádost o přijetí - aktivní odkaz bude na stránkách školy od . 4. 2024. 

2) Vytisknout a vyplnit evidenční list (ke stažení na webových stránkách školy)

3) Vyčkat na odpovědní e-mail (po ukončení elektr. zápisu a po jeho zpracování ředitelkou školy), ve kterém vám bude sdělen doporučený čas fyzického zápisu. E-mail bude obsahovat dvě přílohy:

 a) formulář "Přidělení registračního čísla" je třeba vytisknout, vyplnit a oba zákonní zástupci podepsat

b) formulář "Přihláška dítěte" je třeba vytisknout, vyplnit a podepsat

4) Osobně se dostavit 2. 5. 2024  (čas bude upřesněn), s sebou:

- občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte

- případně doklad k ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti 

- vyplněný evidenční list, potvrzený od lékaře

- vyplněné a podepsané formuláře "Přidělení registračního čísla" a "Přihláška dítěte"

- v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) Pokud nebudete mít při zápisu odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do 10. 5. 2024. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Libkovská pro školní rok 2024 / 2025:

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne 5. roku do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky. 

2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně 3. roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2024), podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše), sestupně do naplnění kapacity školy.

 

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2024 / 2025 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2024.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

- pravidelná denní docházka

- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2024 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2024 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato

- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání

- ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání

- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠ

 

 

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Evidenční list.pdf (696,7 kB)

Elektronický zápis