Otevíráme v pondělí 25. 5. 2020

07.05.2020 16:01

Vážení rodiče, milé děti,

 

s radostí vám oznamujeme, že nadešel čas, kdy se dveře naší mateřské školy mohou zase otevřít po dlouhé pauze, kterou vyvolala opatření proti šířící se nákaze viru Covid-19.

Otevíráme v pondělí 25. 5. 2020

 

Provoz školy bude oproti normálnímu stavu poněkud omezený a upravený z důvodů personálního zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců školy.

 

Věnujte proto, prosím, pozornost následujícím organizačním pokynům.

 

 

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZU MŠ Libkovská

 

- upravená dle metodického pokynu MŠMT a doporučením zřizovatele – MČ Prahy 15

 

Upozornění pro zákonné zástupce dětí:

Provoz mateřské školy je dočasně omezen od 7,30 do 16,30 hodin v každé otevřené třídě z důvodu personálního zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců školy.

Vstup rodičů do tříd bude do konce června 2020 omezen, smějí vstupovat pouze do šatny, dále už jen děti.

Příchod dětí bude tentokrát časově omezen - příchod dětí je možný od 7,30 do 8, 30 hod. Pak bude školka zamčena.

Vyzvedávání dětí bude možné od 13, 00 do 16, 30hod.

Paní učitelky se tak budou moci věnovat dětem a nenarušovat společnou vzdělávací činnost častými odchody ze třídy.

 

Provoz MŠ je určen především rodinám, které nemají jinou možnost jak zajistit dohled nad svými dětmi.

 

V areálu školy je pro dospělé osoby povinné nošení roušek, ochranného štítu nebo jiné pokrývky nosu a úst.

 

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé.

 

Závaznou docházku dětí od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 je nutné nahlásit do 15. 5. 2020 p. učitelce ze své kmenové třídy (e-mailem, telefonicky, apod.). Podle počtu přihlášených dětí bude otevřen adekvátní počet tříd. Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno 25. 5. na vstupních dveřích každé šatny, v dalších dnech v šatně. V pátek 22. 5. 2020 obdrží rodiče přihlášených dětí e-mail s informací, do které třídy bude jejich dítě zařazeno.

1) Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:

 

a) Ranní předávání dítěte proběhne v šatně každé třídy. Rodič může vstoupit do šatny a pomoci dítěti s převlékáním a uložením věcí na jeho vyhrazené místo (pytel, botník, přihrádka). Počet dospělých v šatně omezte na maximálně 4 osoby, udržujte rozestupy. V šatně se plynule vystřídejte (odejde jeden rodič, vstoupí další rodič s dítětem).

Jakmile bude vaše dítě připraveno na vstup do třídy, rodič použije zvonek, který bude dočasně instalován před dveřmi s vysokou klikou. Za tyto dveře už mají dovolen vstup pouze děti!

 

Po zazvonění přijde p. učitelka, která má právě ve třídě službu a provede ranní filtr u vašeho dítěte:

- měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem za přítomnosti zákonného zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby

- podpis (nejlépe vlastní tužkou) prezenční listiny zákonným zástupcem dítěte, popřípadě doprovázející osobou, každý den ráno, kterým současně stvrzuje, že:

o dítě nejeví žádné známky akutních zdravotních potíží odpovídajících jakékoli virové infekce (např. rýma (i alergická), kašel, bolest hlavy, nevolnost),

o dítě v posledních 14 dnech nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním,

o dítě, jeho rodinný příslušník ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti nepodléhá karanténě.

 

Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky jakékoli virové infekce (např. rýma (i alergická), kašel, bolest hlavy, nevolnost) nebudou do mateřské školy přijaty!

 

b) Vyzvedávání dětí bude probíhat stejnou formou - rodič může vstoupit do šatny, u dveří s vysokou klikou zazvoní a vyčká příchodu p. učitelky. Ta rodiči dítě předá.

V případě pobytu na zahradě vyzvedává rodič své dítě obvyklou cestou, vždy nahlásí odchod dítěte p. učitelce a rozloučí se. Svůj pobyt v šatně i na zahradě školy omezte na co nejkratší dobu. Promluvte o tom doma se svým dítětem, že po vašem příchodu ukončí činnost, uklidí si hračky a odchází s vámi domů. Vstup do šatny bude umožněn při vyzvedávání dětí, pouze pokud to podmínky dovolí.

 

c) Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat minimálně stanovené rozestupy.

 

d) Povinnou ochranu horních cest dýchacích dodrží všichni přítomní (zaměstnanec, dítě, doprovázející osoba).

 

 Děti při pobytu ve třídě nebo na zahradě nemusí mít roušku. Po rozloučení s rodičem vstupuje tedy do třídy bez ochrany nosu a úst. Roušku mu nechte v sáčku na jeho vyhrazeném místě v šatně.

Zejména při ranním předávání dětí je nutné počítat s delší čekací dobou a tvořící se frontou, a to z důvodu probíhající kontroly zdravotního stavu a dodržení hygienických opatření.

Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatření NESMÍ nosit vlastní hračky včetně plyšáků.

 

V den nástupu dítěte rodiče při ranním filtru odevzdají vyplněné Čestné prohlášení (v příloze) nebo na místě tiskopis vyplní a odevzdají (škola bude mít tiskopisy k dispozici).

 

2) Stravování

Bude zajištěno obvyklým způsobem - svačina - oběd - svačina.

Žádáme rodiče, aby na měsíc červen neplatili částku za stravné. Většině rodičů vznikly přeplatky, vyúčtování proběhne začátkem července. (vrácení/doplatek)

 

3) Platba školného

Školné na červen zaplatíte pouze tehdy, pokud bude vaše dítě chodit do MŠ (školné je nutno zaplatit i v případě, že by dítě bylo ve školce přítomno pouze 1 den v měsíci červnu).

Školné za měsíc květen neplaťte, ani pokud by vaše dítě bylo od 25. 5. ve školce přítomno. Využijeme část školného z měsíce března.

 

Rodičům, jejichž dítě do konce školního roku již nenastoupí a v průběhu uzavření platili školné, bude přeplatek vyúčtován začátkem července.

 

Děti plnící povinné předškolní vzdělávání budou v případě nepřítomnosti automaticky omluveny.

 

Všechny akce mimo program školy jsou do konce června zrušené.

Platby za neodchozené lekce plavání a bruslení budou vráceny.

Nevyužitá částka z fondu SRPŠ bude vrácena. Způsob a termín vracení peněz vám bude oznámen e-mailem.

 

Informace:

V případě, že se rodič rozhodne dítě do mateřské školy nedávat, aby mohl i nadále pobírat ošetřovné, je nutné, aby odeslal či předal na SSZ čestné prohlášení s udáním důvodu, proč dítě nemůže nastoupit. Na toto prohlášení není žádný formulář, nejedná se tedy o formulář z Manuálu pro MŠ.

 

 

Připomínám:

Do 15. 5. 2020 je možno hlásit děti k prázdninové docházce, škola bude otevřena od 27. 7. - 14. 8. 2020. Nahlaste svým kmenovým p. učitelkám přesné datum pobytu dítěte (od kdy, do kdy).

 

Děkujeme, že dodržujete veškerá stanovená opatření, která mohou být dle aktuální situace pozměněna. Sledujte nástěnky a vstupní dveře, aktuální informace vám tam budeme vyvěšovat.

 

 

 

V Praze dne 6. 5. 2020

Mgr. Edita Macibobová

ředitelka školy MŠ Libkovská

 

.

 

—————

Zpět