Zápis do MŠ na šk.rok 2018/2019

 

Vážení rodiče, pokud žádáte o zápis dítěte do mateřské školy, jsou tyto informace určené právě pro Vás.

Od 9. 4. do 13. 4. 2018 proběhne elektronický zápis dětí do Mateřské školy dánského typu Libkovská 1069, Praha 10.

Prosíme rodiče, aby na webových stránkách www.mslibkovska.cz  vyplnili elektronickou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 Pro ty rodiče, kteří nemají možnost vyplnit žádost online, jsou žádosti v papírové podobě připravené u hospodářky školy od 9. 4. 2017 (taktéž formuláře Evidenčních listů), kde si je můžete osobně vyzvednout každý den v době od 8,00 – 14,00hod. Na webových stránkách je ke stažení evidenční list, ten vytiskněte oboustranně na jeden list papíru, vyplňte a nechte potvrdit od lékaře (ne samostatné potvrzení od lékaře na zvláštním papíře!).

Vyplněný evidenční list odevzdáte osobně v den zápisu 3. 5. 2018  13, 00 - 17, 00 hod v budově Mateřské školy dánského typu Libkovská, Libkovská 1069, Praha 10, kdy vám bude přiděleno registrační číslo. Rodiče předloží OP a rodný list dítěte.

Odkaz, kde bude možno vyplnit elektronickou přihlášku bude doplněn jakmile bude dostupný:

 Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve venkovní vitríně MŠ Libkovská dne 21. 5. 2018. 

Rozhodnutí o přijetí-nepřijetí 2018 1 (4).jpg (1/2)

Rozhodnutí o přijetí-nepřijetí 2018 2 (1).jpg (2/2)

 

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.

Termín odvolání proti rozhodnutí je do 6. 6. 2018.

 

Postup při zápisu:

1) 9. 4. - 13. 4. 2018 vyplnit elektronickou žádost o přijetí - aktivní bude na stránkách školy od 9. 4. 2018

2) Vytisknout a vyplnit evidenční list (ke stažení na webových stránkách školy)

3) Vyčkat na odpovědní e-mail, ve kterém vám bude sdělen doporučený čas fyzického zápisu. E-mail bude obsahovat dvě přílohy:

 a) formulář "Přidělení registračního čísla" je třeba vytisknout, vyplnit a oba zákonní zástupci podepsat

b) formulář "Přihláška dítěte" je třeba vytisknout, vyplnit a podepsat

4) Osobně se dostavit 3. 5. 2018 v době 13, 00 - 17, 00 hod, s sebou:

- občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte

- vyplněný evidenční list, potvrzený od lékaře

- vyplněné a podepsané formuláře "Přidělení registračního čísla" a "Přihláška dítěte"

- v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) Pokud nebudete mít při zápisu odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do 10. 5. 2018. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Libkovská pro školní rok 2018 / 2019: 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky. 

2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2018), podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

5. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy. Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše).

 

Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše).

 

Informace k zápisu na MŠ na šk. rok 2018 / 2019 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2018.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

- pravidelná denní docházka

- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2018 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2018 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato

- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání

- ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání

- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠ

 

 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: https://goo.gl/forms/eFCJNB6Fy4f69x5Y2

Příjem žádostí k zápisu začíná 9. 4. 2018