Zápis do MŠ 2020/2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Vážení rodiče,

děkujeme za váš zájem vzdělávat vaše dítě v naší mateřské škole.

Na základě vámi podané žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 / 2021 v Mateřské škole dánského typu, Libkovská 1069, Praha 10 si vás dovoluji pozvat k zápisu, který se koná v úterý 5. 5. 2020 a ve středu 6. 5. 2020 od 12,00 - 17,00 hod.

Vzhledem k současným mimořádným opatřením, které souvisí s nákazovou situací v ČR, věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím pokynům.

Zápis ve výše uvedených dnech bude probíhat výhradně bez přítomnosti dětí.

K vyřízení formalit se dostaví pouze jeden zákonný zástupce dítěte se všemi níže uvedenými náležitostmi.

Pro dodržení hygienických opatření a ochranu zdraví všech zúčastněných je nutno použít zakrytí úst i nosu (rouška, respirátor, apod.), při předávání tiskopisů použít jednorázové rukavice, mít svoje psací potřeby. K dispozici bude desinfekce na ruce. Mateřská škola zajistí průběžnou desinfekci místa konání zápisu.

K zápisovému okénku bude vstup ze zahrady školy - přístup bude označen cedulemi. V případě, že by se vytvořila fronta, udržujte mezi sebou dostatečné rozestupy.

Zápis je rozdělen do dvou dnů. Každý rodič obdrží e-mail, kde budou informace a příloha s formuláři a nabídnutý čas, kdy se může k zápisu dostavit. Snažte se časy dodržet, abychom společně eliminovali možnost velkého shlukování lidí na jednom místě. Pokud se vám nabízený čas vůbec nehodí, dostavte se kdykoliv během vypsaného zápisu.

Upozornění: Všechny podané žádosti o přijetí budou posuzovány podle kritérií zápisu. Nezáleží na dni a čase odevzdání!

Sebou si vezměte:

- občanský průkaz - doložení trvalého bydliště. Pokud nemáte trvalé bydliště v Praze 15 zapsáno v OP nebo má dítě bydliště jinde, nájemní smlouvu jako potvrzení bydliště.

- rodný list dítěte - ke kontrole data narození dítěte

- vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list (pokud se vám nepodaří potvrzení od lékaře získat, přineste kopii očkovacího kalendáře vašeho dítěte a čestné prohlášení o řádném očkování dítěte - vzor v příloze)

- vyplněnou Přihlášku k předškolnímu vzdělávání

- formulář Souhlas - registrační číslo - vyplněné, podepsané nejlépe oběma rodiči (samotné registrační číslo vašemu dítěti přidělíme u zápisu)


 

Žádost o individuální vzdělávání - formulář v příloze - v případě zájmu vyplnit, podpis (nejlépe obou rodičů). Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


 

Pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení či jiném podobném zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Taktéž přiložte kopii rozhodnutí o odkladu dítěte, pokud již máte.

Případné alergie, nutné diety či jiná zdravotní omezení je třeba doložit doporučením od lékaře. (stačí kopie)


 

V příloze vám zaslaného e-mailu naleznete také krátké seznámení s filozofií naší mateřské školy, s její nabídkou i rozdělením tříd. Svůj případný zájem o zařazení dítěte do konkrétní třídy nám sdělte při zápisu. Pokud bude z kapacitních důvodů možné, vyhovíme.


 

Informace k pravděpodobnosti přijetí vašeho dítěte:

Kritéria naší mateřské školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání naleznete na našich webových stránkách. Kritéria jsou v souladu s úpravami MŠMT pro školní rok 2020 / 2021 (viz Školský zákon - spádová MŠ - všechny MŠ v Praze 15, povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, nárok na umístění 4letých dětí, nárok na umístění 3letých dětí). Kapacita školy však nesmí být překročena.

Nebudou tedy přidělovány body za různé položky kritérií, bude zohledněna pouze spádovost a věk dítěte, kdy budou děti pro přijetí řazeny od nejstaršího k nejmladšímu a přijímány do naplnění kapacity školy.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Libkovská pro školní rok 2020 / 2021:

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2018), podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

  1. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy. 

 

Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše).

 

 

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2020 / 2021 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2020.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

- pravidelná denní docházka

- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2020 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2020 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato

- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání

- ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání

- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠ

 

Evidenční list.pdf (696,7 kB)