Předpisy

Nejdůležitejší používané předpisy
 

    Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

    Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

    Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

    Zákon č. 110/2020 Sb., o ochraně osobních údajů

    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy dále také ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv vedených MVČR a právo EU je k dispozici ve službě EUR-Lex