Důvod a způsob založení

Mateřská škola dánského typu vznikla schválením zřizovací listiny mateřské školy s účinností od 1. 1. 2006 podle §89 odst. 1 písm. k) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění , §179 odst. 1 písm. a) zákona561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem mateřské školy je pečovat o všestranný rozvoj osobnosti dětí v rozsahu, který pro mateřské školy vyplývá z § 33 a § 3, 4, 5 zákonač. 561/2004 Sb. (školský zákon)